کد خبر: 11157تاریخ انتشار : ۸:۳۳:۱۵ - شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / مسابقات آفرود قهرمانی کشور در قائمشهر

راند دوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور در طی دو روز در قائمشهر برگزار شد.

تصاویر / مسابقات آفرود قهرمانی کشور در قائمشهر

راند دوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور در طی دو روز در قائمشهر برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235841_510.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235842_355.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235843_352.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235844_840.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235845_468.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235846_162.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235847_901.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235848_466.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235849_162.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235850_535.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235851_360.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235852_345.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235853_624.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235854_719.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235855_157.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235856_515.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235857_521.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235858_816.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235859_680.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235860_973.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235861_355.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2235862_677.jpg