کد خبر: 1146تاریخ انتشار : 6:24:33 - دوشنبه 4 ژوئن 2018

تصاویر / مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر امام خمینی (س)

به‌گزارش مازنی خبر ، مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور گسترده مردم در حرم مطهر امام خمینی (س) برگزار شد.    

تصاویر / مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر امام خمینی (س)

به‌گزارش مازنی خبر ، مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور گسترده مردم در حرم مطهر امام خمینی (س) برگزار شد.

 

https://static3.jamaran.ir/thumbnail/HSoH65Y0uqea/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/dyadVwq9rd0e/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/R3lNkoizjCaD/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static2.jamaran.ir/thumbnail/6mtjW63Ccnao/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/3QYCIyMHHKP4/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static2.jamaran.ir/thumbnail/2IcwiUCQUCbu/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/aMVFhyCkWrE3/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static3.jamaran.ir/thumbnail/z5GHc9Vv3IzU/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/y50LrHgIY6cy/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static3.jamaran.ir/thumbnail/Kdj7eFizLG3v/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuS9-gfyHdC18s,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+%2F2.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/RiOKSUVLQ1vW/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSpSW-CZvYYRE,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+.jpg

https://static1.jamaran.ir/thumbnail/PS4Kc4GE67FL/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSpSW-CZvYYRE,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+.jpg

https://static2.jamaran.ir/thumbnail/iCz0UO3V5yaO/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSpSW-CZvYYRE,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+.jpg

https://static2.jamaran.ir/thumbnail/bhwansHIzXdE/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSpSW-CZvYYRE,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+.jpg

https://static2.jamaran.ir/thumbnail/6ubvty049oYN/BjCLZD52VgSL7_F_g75PffCRWM0V2pNXu2sKqG7p_cn38bhodI8g-NX3ITzN5wuSpSW-CZvYYRE,/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1+%D8%B4%D8%A8+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B3%29+.jpg