کد خبر: 1365تاریخ انتشار : ۹:۴۸:۳۲ - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

تصاویر / مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در ساری

مازنی خبر : مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در نقاط مختلف شهر ساری برگزار شد.  

تصاویر / مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در  ساری

مازنی خبر : مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در نقاط مختلف شهر ساری برگزار شد.

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280841_155.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280842_458.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280844_170.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280848_475.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280847_711.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280846_163.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280845_586.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280849_921.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280850_711.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280851_405.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280852_692.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280853_548.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280854_161.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280855_796.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280856_299.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280860_188.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280859_919.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280858_877.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280857_256.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280861_916.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280862_284.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280863_211.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280864_535.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280865_378.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280867_371.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280868_153.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280869_416.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280870_383.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280871_546.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280872_152.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280873_474.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280874_253.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280875_589.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/18/2280876_681.jpg