کد خبر: 13742تاریخ انتشار : ۷:۵۳:۴۶ - سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

تصایور / برداشت گل نرگس در مازندران

برداشت گل از نرگس زار‌های مازندران، از اواسط آذر‌ماه آغاز و تا آخرین روز‌های بهمن ادامه دارد. شهرستان‌های جویبار، نوشهر، چالوس، آمل و ساری، کانون کشت گل نرگس در مازندران هستند.

تصایور / برداشت گل نرگس در مازندران

برداشت گل از نرگس زار‌های مازندران، از اواسط آذر‌ماه آغاز و تا آخرین روز‌های بهمن ادامه دارد. شهرستان‌های جویبار، نوشهر، چالوس، آمل و ساری، کانون کشت گل نرگس در مازندران هستند.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438492_268.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438496_987.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438497_832.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438498_807.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438499_585.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438503_641.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438501_271.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438504_318.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438508_796.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438507_683.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438511_798.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438514_510.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/10/28/2438514_510.jpg