کد خبر: 151تاریخ انتشار : ۱۵:۰۴:۳۶ - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تصاویر / نمایشگاه عکس و اسناد خاندان پهلوی در موزه شهدای رامسر

نمایشگاه عکس و اسناد خاندان پهلوی در مجتمع فرهنگی و موزه ای شهدای رامسر به زمین خواری این رژیم در سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ می پردازد که بالغ بر ۶۱۲۶ ملک که بیشتر این املاک در شهرستان تنکابن مازندران قرار داشت.  

تصاویر / نمایشگاه عکس و اسناد خاندان پهلوی در موزه شهدای رامسر

نمایشگاه عکس و اسناد خاندان پهلوی در مجتمع فرهنگی و موزه ای شهدای رامسر به زمین خواری این رژیم در سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ می پردازد که بالغ بر ۶۱۲۶ ملک که بیشتر این املاک در شهرستان تنکابن مازندران قرار داشت.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445454.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445455.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445456.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445457.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445458.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445459.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445460.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445461.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445462.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445464.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445469.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445474.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445479.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445480.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445482.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445486.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445492.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445497.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445500.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445501.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445502.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445503.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630188-6445505.jpg