کد خبر: 2342تاریخ انتشار : 13:36:20 - چهار شنبه 27 ژوئن 2018

تصاویر / برداشت و بازار شلیل در ساری

مازنی خبر : برداشت شلیل در باغ های استان مازندران آغاز و فروش آنها در بازار میوع و تره بار انجام می گیرد.    

تصاویر /  برداشت و بازار شلیل در ساری

مازنی خبر : برداشت شلیل در باغ های استان مازندران آغاز و فروش آنها در بازار میوع و تره بار انجام می گیرد.

 

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185864714575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185856814575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185849014575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185824014575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185791214575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185841214575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185833414575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185877214575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185813114575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185925614575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185627214575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185670914575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185644314575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185681814575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185710014575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185717814575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185738114575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185749014575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185760014575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185780314575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/139704061018582214575384.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/06/1397040610185770914575384.jpg