کد خبر: 4373تاریخ انتشار : ۱۴:۲۱:۴۸ - یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / آتش در خرمن محیط زیست مازندران

مازنی خبر : بسیاری از شالیکاران مازندرانی، با آتش زدن کاه پس از برداشت محصول برنج، هوا را آلوده و دود غلیظی را راهی آسمان می‌کنند. در گذشته شالیکاران اعتقاد داشتند با آتش زدن کاه زمین قوت دوباره پیدا می‌کند، باتوجه به مشکلات محیط‌زیستی سال‌ها اخیر و آلودگی آب‌وهوا، کارشناسان آتش زدن کاه را موجب […]

تصاویر / آتش در خرمن محیط زیست مازندران

مازنی خبر : بسیاری از شالیکاران مازندرانی، با آتش زدن کاه پس از برداشت محصول برنج، هوا را آلوده و دود غلیظی را راهی آسمان می‌کنند. در گذشته شالیکاران اعتقاد داشتند با آتش زدن کاه زمین قوت دوباره پیدا می‌کند، باتوجه به مشکلات محیط‌زیستی سال‌ها اخیر و آلودگی آب‌وهوا، کارشناسان آتش زدن کاه را موجب خسارات بیشتر محیط‌زیستی می‌دانند. به آتش کشیدن کاه در شالیزارها بر اساس قوانین موجود قابلیت پیگیری و پیگرد قضایی دارد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874761_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874762_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874763_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874765_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874767_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874768_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874769_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874770_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874771_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874772_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874773_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874775_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874777_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874778_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874779_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874780_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874782_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874783_amiraliRazaghi1-9-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2874784_amiraliRazaghi1-9-.jpg