کد خبر: 4467تاریخ انتشار : ۱۰:۱۹:۲۰ - چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷

یادداشت / نسلی به رنگ نور ، به رنگ پویایی

مازنی خبر / امیر رشیدی : نفس شهر گرفته و به جای دود کارخانه هایش تنها دود برخاسته از خاکستر به جا مانده از آتش بی تدبیری ها و نابخردی ها شهر را فرا گرفته ، دودی نفس گیر. رنگ دیارم رنگ خاکستریِ نومیدی و دلمردگی است و گویی چونان به این رنگ عادت کرده […]

یادداشت /   نسلی به رنگ نور ، به رنگ پویایی

مازنی خبر / امیر رشیدی : نفس شهر گرفته و به جای دود کارخانه هایش تنها دود برخاسته از خاکستر به جا مانده از آتش بی تدبیری ها و نابخردی ها شهر را فرا گرفته ، دودی نفس گیر.

رنگ دیارم رنگ خاکستریِ نومیدی و دلمردگی است و گویی چونان به این رنگ عادت کرده ایم که انگار تنها رنگ عالم خاکستری است و این معنا شاید که ماحصل انتخاب ها و انتصاب هایی است که انگیزه ای برای تحرک و سامان دادن به امور این سامان نداشته اند.

منطقه ای سرشار از سرمایه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فراوان که هیچ گاه فرصت و امکان جذب و بهره مندی از این همه را نیافته و مفهوم توسعه شاید که بیگانه ترین و نامانوس ترین واژه در این سامانِ بی سامان است.

گویی برای این مردمان تنها فسردگی و فرسودگی نوشته اند و نسل به نسل درماندگی و ترک دیار و غربتِ غریبانه ی جستجوی لقمه نانی گرم و جرعه آبی سرد.

اما نسل سوم نسلی نیست که این شهر را همچنان سوخته بخواهد. نسل سوم نسلی است متفاوت ، نوگرا و نواندیش. نسلی که اندیشه را نه در پستوی نمناک ذهنی بسته، که در عرصه و میدان مبارزه با بی تحرکی ، بی انگیزگی ، ناکارآمدی ، عدم درک اقتضائات و نیازهای روز جامعه و قاطبه ی جمعیت جوان و پویا می خواهد.

نسل سوم نسلی است که باید رنگی به رنگ نور ، به رنگ پویایی بر رنگ خاکستری شهر سوخته و خسته بپاشد و بتراود تا شهری از نو بسازد و طرحی از نو دراندازد.

http://uupload.ir/files/d22i_photo_2018-08-28_14-49-37.jpg