کد خبر: 4566تاریخ انتشار : ۱۷:۴۹:۳۲ - یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / ساختمان مرمر در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر

مازنی خبر : ساختمان مرمر در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر تماشاگه خزر کاخ سلطنتی رامسر یا کاخ مرمر یکی از نفیس‌ترین آثار دوران پهلوی در شمال ایران است. این کاخ به دستور رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۶ احداث شد.

تصاویر / ساختمان مرمر در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر

مازنی خبر : ساختمان مرمر در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر تماشاگه خزر کاخ سلطنتی رامسر یا کاخ مرمر یکی از نفیس‌ترین آثار دوران پهلوی در شمال ایران است. این کاخ به دستور رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۶ احداث شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601042.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601043.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601044.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601045.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601046.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601047.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601048.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601049.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601050.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601051.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601052.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601053.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601054.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601055.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601056.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601060.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601062.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601061.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601064.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601065.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601067.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601069.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3645249-6601073.jpg