کد خبر: 4570تاریخ انتشار : ۱۷:۵۴:۱۰ - یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / تفریح مسافران در ساحل دریای مازندران

مازنی خبر : در فصل تابستان و ایام تعطیلات ، مسافران زیادی ساحل دریای مازندران را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند.

تصاویر / تفریح مسافران در ساحل دریای مازندران

مازنی خبر : در فصل تابستان و ایام تعطیلات ، مسافران زیادی ساحل دریای مازندران را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880053_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880055_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880054_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880057_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880058_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880059_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880060_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880061_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880062_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880063_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880064_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880065_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880066_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880067_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880068_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880069_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880070_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880071_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880072_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880073_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880075_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880074_amirali-razaghi-sea-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2880076_amirali-razaghi-sea-1-.jpg