کد خبر: 5297تاریخ انتشار : ۸:۰۸:۳۱ - جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷

تصاویر / رزمایش باشکوه اقتدار عاشورایی بسیجیان مازندران در ساری

مازنی خبر : رزمایش باشکوه اقتدار عاشورایی بسیجیان مازندران همزمان با سراسر کشور در ساری برگزار شد.

تصاویر / رزمایش باشکوه اقتدار عاشورایی بسیجیان مازندران در ساری

مازنی خبر : رزمایش باشکوه اقتدار عاشورایی بسیجیان مازندران همزمان با سراسر کشور در ساری برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B0%DB%B5%DB%B7%DB%B2%DB%B3__MG_2805-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B2__MG_2833-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B5__MG_2835-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B5__MG_2843-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B9%DB%B3%DB%B4__MG_2883-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B3__MG_2896-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B8__MG_2925-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5831.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5846.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5925.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5932.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6042.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6058.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6290.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6180.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6047.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6030.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5862.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B8%DB%B0%DB%B0__MG_2908-copy.jpg