کد خبر: 5758تاریخ انتشار : ۹:۴۳:۲۶ - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

تصاویر / محیط بانی تا پای جان

مازنی خبر : محیط بانان محافظان جان‌های کوچک اند، جان‌هایی که میان بی مبالاتی، طمع و لذت برخی به تاراج می‌روند. محیط بانانی که در راه مقابله با تاراج محیط زیست از جان خود نیز دریغ نمی‌کنند.

تصاویر / محیط بانی تا پای جان

مازنی خبر : محیط بانان محافظان جان‌های کوچک اند، جان‌هایی که میان بی مبالاتی، طمع و لذت برخی به تاراج می‌روند. محیط بانانی که در راه مقابله با تاراج محیط زیست از جان خود نیز دریغ نمی‌کنند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835317_116.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835316_181.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835318_843.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835319_768.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835321_304.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835322_829.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835323_532.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835324_255.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835325_691.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835327_693.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835329_274.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835328_933.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835330_462.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835331_870.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835332_206.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835333_715.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835335_753.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835334_951.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835337_649.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835338_797.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835339_949.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835341_979.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835342_721.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1835343_338.jpg