کد خبر: 5759تاریخ انتشار : ۹:۴۷:۰۷ - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

تصاویر / نمایشگاه تمبر در چالوس

مازنی خبر : نخستین نمایشگاه تمبر در غرب مازندران به همراه ۲۳ رونمایی از تمبر افراد شاخص کشور در چالوس به عنوان یکی از شهرستان برتر کشور در رونمایی از تمبر در ۳ سال اخیر برپا شد.

تصاویر / نمایشگاه تمبر در چالوس

مازنی خبر : نخستین نمایشگاه تمبر در غرب مازندران به همراه ۲۳ رونمایی از تمبر افراد شاخص کشور در چالوس به عنوان یکی از شهرستان برتر کشور در رونمایی از تمبر در ۳ سال اخیر برپا شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686958.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686960.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686961.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686962.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686963.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686964.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686966.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686967.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686965.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686970.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686971.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686972.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686974.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686976.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686975.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686977.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686978.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686980.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/n3652935-6686979.jpg