کد خبر: 5829تاریخ انتشار : ۱۸:۵۷:۲۴ - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

تصاویر / صید ماهی در ایزدشهر

مازنی خبر : صید ماهی در دریای مازندران آغاز شده است.

تصاویر / صید ماهی در ایزدشهر

مازنی خبر : صید ماهی در دریای مازندران آغاز شده است.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841218_445.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841221_420.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841222_914.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841223_138.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841224_456.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841219_486.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841225_739.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841226_995.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841227_639.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841231_602.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841220_660.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841228_228.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841230_349.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841232_431.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841258_225.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841259_761.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841229_783.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841262_142.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841266_235.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841263_510.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841264_929.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841265_515.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841267_161.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841268_121.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841269_433.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841270_926.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/5/1841271_694.jpg