کد خبر: 5949تاریخ انتشار : ۱۵:۵۳:۱۰ - یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

تصاویر / راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در ساری

مازنی خبر : راهپیمائی ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان و مردم در ساری برگزار شد.

تصاویر / راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در ساری

مازنی خبر : راهپیمائی ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان و مردم در ساری برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6539.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6559.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6600.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6610.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6618.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6621.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6627.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6633.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6660.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6690.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6699.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6711.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6713.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6726.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6738.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6747.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6751.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6752.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6776.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6804.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/MHB6856.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/3W1J9474-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B3%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B1%DB%B3%DB%B1_IMG_7566-copy.jpg