کد خبر: 6669تاریخ انتشار : ۸:۰۴:۰۲ - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

تصاویر / طبیعت باداب سورت و دریاچه چورت

مازنی خبر : طبیعت چشم نواز پاییزی در باداب سورت و دریاچه چورت مازندران جلوه ی زیبایی از زیبایی این منطقه را به تصویر کشیده است.  

تصاویر / طبیعت باداب سورت و دریاچه چورت

مازنی خبر : طبیعت چشم نواز پاییزی در باداب سورت و دریاچه چورت مازندران جلوه ی زیبایی از زیبایی این منطقه را به تصویر کشیده است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980311_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980312_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980313_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980314_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980315_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980316_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980317_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980318_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980320_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980319_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980321_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980322_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980324_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980323_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980325_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980326_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980328_DSC_8186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2980334_DSC_8186.jpg