کد خبر: 6906تاریخ انتشار : ۹:۲۶:۵۱ - شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

شب یلدا در سرای سالمندان ساری

مازنی خبر : جشن یلدا به همت خیریه همیاران زندگی ساری در سرای سالمندان ساری برگزار شد. سالمندان سرای مهرآوران شمال بلندترین شب سال را مهمان اعضای خیریه به صرف پذیرایی یلدایی و موسیقی زنده بودند.

شب یلدا در سرای سالمندان ساری

مازنی خبر : جشن یلدا به همت خیریه همیاران زندگی ساری در سرای سالمندان ساری برگزار شد. سالمندان سرای مهرآوران شمال بلندترین شب سال را مهمان اعضای خیریه به صرف پذیرایی یلدایی و موسیقی زنده بودند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991240_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991241_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991243_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991244_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991246_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991247_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991248_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991252_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991253_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991254_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991256_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991257_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991258_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991259_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991262_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991266_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991267_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991268_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991271_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991272_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991274_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991273_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991275_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991276_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991278_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991281_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991283_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991285_IMG_20181221_215235_661.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/2991286_IMG_20181221_215235_661.jpg