کد خبر: 6972تاریخ انتشار : ۹:۴۰:۱۵ - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

تصاویر / سفره‌ای به وسعت دریای مازندران

مازنی خبر : شمال است و خزرش؛ خزر است و صیادانش؛ صیادانی که ماهیگیری میراث هزار ساله پدرانشان است؛ از آب نان می‌گیرند با سفره‌ای به وسعت تورهایشان؛ این خان پر نعمت تنها قوت مردمان دریا دل نیست، چه بسیار مرغان ماهی خوار و پلیکان‌هایی که همسفره صیادان می‌شوند؛ قسم به دریا، دریایی که آیینه […]

تصاویر / سفره‌ای به وسعت دریای مازندران

مازنی خبر : شمال است و خزرش؛ خزر است و صیادانش؛ صیادانی که ماهیگیری میراث هزار ساله پدرانشان است؛ از آب نان می‌گیرند با سفره‌ای به وسعت تورهایشان؛ این خان پر نعمت تنها قوت مردمان دریا دل نیست، چه بسیار مرغان ماهی خوار و پلیکان‌هایی که همسفره صیادان می‌شوند؛ قسم به دریا، دریایی که آیینه آسمان است و تصویر بخشندگی آن بالایی ؛

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918383_414.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918384_957.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918386_871.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918388_521.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918389_925.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918390_349.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918392_478.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918394_550.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918398_718.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918400_239.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918405_352.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918395_994.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918407_350.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918413_314.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918413_314.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918424_759.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918415_799.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918422_224.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918408_185.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918419_932.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918412_841.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918417_297.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918425_675.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918403_128.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918409_507.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918411_112.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918429_890.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/10/2/1918410_347.jpg