کد خبر: 7644تاریخ انتشار : ۹:۰۷:۵۴ - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

جمعه‌‌بازار شهر امیرکلا

مازنی خبر  : جمعه بازار امیرکلا هر هفته میزبان مازندرانی های بسیاری است.

جمعه‌‌بازار شهر امیرکلا

مازنی خبر  : جمعه بازار امیرکلا هر هفته میزبان مازندرانی های بسیاری است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099584_623.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099585_428.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099586_367.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099587_539.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099592_156.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099593_379.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099594_412.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099595_303.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099596_159.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099597_128.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099598_737.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099599_289.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3099600_111.jpg