کد خبر: 8358تاریخ انتشار : ۱۸:۴۴:۲۷ - دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

نوید بهار

زمین و درخت ها جان دوباره می گیرند، سبز می شوند، شکوفه می کنند و با رنگ هایی که می آفرینند، زمین را تبدیل به بهشت می کنند. هرکسی از دیدن طبیعت بهار لذت می برد و جان دوباره می گیرد.

نوید بهار

زمین و درخت ها جان دوباره می گیرند، سبز می شوند، شکوفه می کنند و با رنگ هایی که می آفرینند، زمین را تبدیل به بهشت می کنند. هرکسی از دیدن طبیعت بهار لذت می برد و جان دوباره می گیرد.

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062331.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062333.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062334.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062332.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062347.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062341.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062338.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062339.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062340.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062342.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062344.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062352.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062348.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062346.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062350.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/02/4/3062351.jpg