کد خبر: 9010تاریخ انتشار : ۷:۵۶:۱۸ - دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

مزارع کلزا در شرق مازندران

مازنی خبر : مزارع دانه روغنی کلزا در مازندران یکی از چشم نواز‌ترین مزارع فصلی در این استان است که گردشگران بسیاری را به خود جذب می‌کند.

مزارع کلزا در شرق مازندران

مازنی خبر : مزارع دانه روغنی کلزا در مازندران یکی از چشم نواز‌ترین مزارع فصلی در این استان است که گردشگران بسیاری را به خود جذب می‌کند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074074_368.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074076_956.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074079_103.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074081_808.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074084_500.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074086_192.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074089_975.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074091_723.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074092_186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074094_542.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074095_349.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074096_495.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074099_240.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074100_124.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074102_878.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074101_269.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074103_453.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074104_876.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074109_663.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074078_422.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074110_711.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074073_707.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2074083_142.jpg