کد خبر: 9673تاریخ انتشار : ۱۰:۰۲:۵۶ - شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در امامزاده یحیی ساری

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در امامزاده یحیی ساری برگزار شد.

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در امامزاده یحیی ساری

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در امامزاده یحیی ساری برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-16.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-15-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-14.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-13.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-12.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-11.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-10.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-07.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-06.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-05-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-01.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-32-00-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-31-44.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-31-33.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-31-25.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-31-08.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-30-54.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-30-52.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-30-41.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-30-32.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-25_03-30-29.jpg