چاپ کردن این صفحه

تصاویر / بازسازی واقعه غدیر خم در بابلسر

واقعه غدیر خم در روستای احمد کلا بابلسر بازسازی شد / عکاس : بهروز خسروی

 

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299046_781.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299047_221.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299048_717.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299049_540.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299050_753.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299051_237.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299052_205.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299053_883.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299054_282.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299055_880.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299056_769.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299057_705.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299058_988.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299059_573.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299060_453.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299061_802.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299062_250.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299063_423.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299064_695.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299065_706.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299066_545.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299067_485.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299068_998.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/16/1299194_269.jpg

بازدید کد خبر: 17129