چاپ کردن این صفحه

تصاویر / مراسم اربعین در بیت شهیدان عبوری

به رسم هر ساله مراسم روضه اربعین امام حسین (ع) و یارانش در بیت شهیدان عبوری برگزار شد

 

 

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_8963.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_8970.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_8989.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9002.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9008.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9012.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9016.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9018.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9027.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9030.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9033.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9052.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9069.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9080.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9087.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2017/11/MHB_9134.jpg

 

بازدید کد خبر: 17506