اختصاصی مازنی خبر / میثم کاوه : وزارت راه و شهرسازی یکی از مهمترین وزارتخانه های دولتی در کشورمان است که همواره روسای جمهور سعی کرده اند به دلیل گستردگی کار در این ارگان ، در انتخاب وزرا بیشترین مطالعه و بررسی را داشته باشند. ارتباط مستقیم این وزارتخانه با جان مردم و همچنین گستردگی […]