کد خبر: 11400تاریخ انتشار : ۱۶:۳۴:۴۱ - جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / مراسم شیر خوارگان حسینی در ساری

مراسم شیر خوارگان حسینی در شهرستان ساری برگزار شد.

تصاویر / مراسم شیر خوارگان حسینی در ساری

مراسم شیر خوارگان حسینی در شهرستان ساری برگزار شد.

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919841_773.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919842_678.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919843_371.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919848_168.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919849_203.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919850_935.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919851_899.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919857_768.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919858_539.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919859_402.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919861_340.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919871_880.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919865_961.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919862_874.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919867_357.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919869_385.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/15/3919872_601.jpg