کد خبر: 13033تاریخ انتشار : 7:41:24 - یکشنبه 15 دسامبر 2019

تصاویر / دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

آنگ سان سو چی، رهبر دولت میانمار برای پاسخگویی در خصوص نسل کشی بی رحمانه مسلمانان روهینگیا در کشورش در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه حضور یافت.  

تصاویر / دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

آنگ سان سو چی، رهبر دولت میانمار برای پاسخگویی در خصوص نسل کشی بی رحمانه مسلمانان روهینگیا در کشورش در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه حضور یافت.

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎

تصاویر : دادگاه رسیدگی به جنایات میانمار علیه مسلمانان‎