کد خبر: 13389تاریخ انتشار : ۸:۵۶:۱۷ - یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

تصاویر / مراسم شهید قاسم سلیمانی در ساری

مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در ساری برگزار شد.

تصاویر /  مراسم شهید قاسم سلیمانی در ساری

مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در ساری برگزار شد.

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361565_542.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361569_198.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361571_822.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361574_606.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361576_281.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361577_379.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361578_324.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361583_250.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361583_250.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361582_854.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361580_813.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361584_616.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361585_908.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361587_149.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361588_292.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361589_343.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361590_347.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361591_118.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/10/14/4361592_999.jpg