کد خبر: 22569تاریخ انتشار : 11:33:37 - چهارشنبه 17 آگوست 2022

تصاویر/گالِش

به گاوبانان جنگل های هیرکانی گالِش گفته می‌شود.دامداری شغل اجدادی اصلی و موروثی آنهاست و موطن اصلیشان از دیرباز جنگل‌های مازندران و گیلان بوده است. زندگی دامداران «گالش»رابطه مستقیمی با علوفه دارد،به این دلیل آنها هر ساله برای رسیدن به مراتع سرسبز در بهار به کوهستان و در پاییز به جلگه کوچ می کنند.   […]

تصاویر/گالِش

به گاوبانان جنگل های هیرکانی گالِش گفته می‌شود.دامداری شغل اجدادی اصلی و موروثی آنهاست و موطن اصلیشان از دیرباز جنگل‌های مازندران و گیلان بوده است. زندگی دامداران «گالش»رابطه مستقیمی با علوفه دارد،به این دلیل آنها هر ساله برای رسیدن به مراتع سرسبز در بهار به کوهستان و در پاییز به جلگه کوچ می کنند.

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825694.jpg?ts=1659107345140

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825697.jpg?ts=1659107345729

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825659.jpg?ts=1659107338867

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825665.jpg?ts=1659107338823

 

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825662.jpg?ts=1659107338851

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825663.jpg?ts=1659107339242

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825669.jpg?ts=1659107340209

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825677.jpg?ts=1659107341704https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825680.jpg?ts=1659107342006

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825683.jpg?ts=1659107343500

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825695.jpg?ts=1659107345327

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825686.jpg?ts=1659107343633

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825687.jpg?ts=1659107343695

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825688.jpg?ts=1659107344194

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/29/4/169825691.jpg?ts=1659107344970